Online melden luchtvaartvoorval

Onderzoek naar voorvallen
Hoofdregel voor het onderzoek naar ongevallen en ernstige incidenten binnen de luchtvaart is, dat dit wordt verricht in het land waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is verplicht tot onderzoek naar ongevallen en ernstige incidenten betreffende:

 • een luchtvaartuig op of boven het grondgebied van Nederland met inbegrip van de territoriale wateren,
 • een Nederlands luchtvaartuig boven volle zee, of
 • een Nederlands luchtvaartuig in het buitenland, indien de betrokken staat geen onderzoek instelt, indien deze het onderzoek aan de Nederlandse autoriteiten delegeert, of indien niet kan worden vastgesteld dat de plaats van het voorval binnen het grondgebied van enige staat ligt en niet met een andere staat wordt overeengekomen dat deze het onderzoek verricht.

Wanneer moet u een voorval melden aan de Onderzoeksraad
Ernstige incidenten en ongevallen met luchtvaartuigen moeten worden gemeld aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Alle voorvallen moeten tevens gemeld worden bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ernstige incidenten en ongevallen
Ernstige incidenten en ongevallen dienen telefonisch te worden gemeld op: +31 800 6353 688. Incidentmeldingen kunnen ook worden gedaan door middel van het invullen van het sturen van een e-mail naar: luchtvaart (at) onderzoeksraad.nl. 

Wie moeten er melden

De volgende personen en instanties dienen een melding te doen in geval van een ernstig incident of ongeval:

 • de gezagvoerder van het luchtvaartuig,
 • de exploitant van het luchtvaartuig,
 • de betrokken luchtverkeersdienst, 
 • de betrokken havenmeester. 

Melding aan een buitenlandse onderzoeksinstantie
In geval het voorval heeft plaatsgevonden met een Nederlands geregistreerd luchtvaartuig in het buitenland, of met een in het buitenland geregistreerd luchtvaartuig in Nederland dient tevens melding te worden gemaakt bij de onderzoeksinstantie van dat land. Een lijst van buitenlandse instanties treft u aan in de lijst van International Civil Aviation Organization (ICAO).

Definitie luchtvaartongeval
Onder ongeval wordt verstaan een voorval met een luchtvaartuig in bedrijf, met de intentie een vlucht uit te voeren, tussen het tijdstip waarop de bemanning aan boord is gegaan tot het moment waarop alle personen het luchtvaartuig hebben verlaten en de motoren zijn gestopt, waarbij:

 • een persoon dodelijk of ernstig letsel heeft opgelopen als gevolg van het zich in het luchtvaartuig bevinden, direct contact met een onderdeel van het luchtvaartuig, inclusief de onderdelen die van het luchtvaartuig zijn losgeraakt of directe blootstelling aan de uitlaatstroom van de reactoren, behalve wanneer de letsels een natuurlijke oorzaak hebben, door de persoon zelf of door anderen zijn toegebracht, of wanneer de letsels verstekelingen treffen die zich buiten de normale voor passagiers en het personeel bedoelde ruimten ophouden, of
 • het luchtvaartuig schade of een structureel defect oploopt, waardoor afbreuk wordt gedaan aan zijn soliditeit, prestaties of vluchtkenmerken en die normaliter ingrijpende herstelwerkzaamheden of vervanging van het getroffen onderdeel noodzakelijk zouden maken, behalve wanneer het gaat om motorstoring of motorschade en de schade beperkt is tot de motor, de motorkap of motoronderdelen, dan wel om schade die beperkt is tot de propellers, de vleugelpunten, de antennes, de banden, de remmen, de stroomlijnkappen of tot deukjes of gaatjes in de vliegtuighuid, of
 • het luchtvaartuig vermist wordt of volledig onbereikbaar is.

Definitie ernstig luchtvaartincident
 
Onder ernstig incident wordt verstaan: een voorval waarbij omstandigheden hebben plaatsgevonden waaronder de kans op het ontstaan van een ongeval zeer aannemelijk was, en waarbij sprake was van een luchtvaartuig in bedrijf, met de intentie een vlucht uit te voeren, tussen het tijdstip waarop de bemanning aan boord is gegaan tot het moment waarop alle personen het luchtvaartuig hebben verlaten en de motoren zijn gestopt.
 
Hieronder volgt een opsomming van voorbeelden van mogelijke ernstige incidenten. De lijst is indicatief en heeft slechts als doel enkele voorbeelden te geven van ernstige incidenten.

 • Een bijna-botsing waarbij sprake is van een actie van de bemanning als gevolg van een waarschuwing van het TCAS of waarbij handelen van de bemanning vereist of wenselijk was,
 • Bijna-botsing met terrein,
 • Start, landing, afgebroken start of afgebroken landing waarbij sprake was van een gesloten, belemmerde of niet toegewezen start- of landingsbaan,
 • Brand in het luchtvaartuig of motorcompartiment, ook als deze tijdig is geblust,
 • Het gebruik van noodzuurstof door de cockpitbemanning,
 • Motorstoring, desintegratie of structureel falen van de motor, indien geen sprake is van een ongeval zoals hierboven vermeld,
 • Uitval of storing van voor de uitvoering van de vlucht essentiële systemen,
 • Onwel worden van de cockpitbemanning,
 • Brandstofvoorraad die het noodzakelijk maakt een PAN PAN of MAYDAY oproep te doen,
 • Runway incursions klasse A
  (zie ‘Manual on the Prevention of Runway Incursions’ (Doc 9870) voor meer informatie),
 • Start- of landingvoorvallen zoals undershoot, overrun, runway excursion,
 • Uitval van systemen of weersomstandigheden buiten de invloed van de bemanning die van invloed zijn op de flight enveloppe van het vliegtuig en de bediening van het luchtvaartuig,
 • Uitval van een of meerdere systemen in een redundant systeem die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een veilige vluchtnavigatie of -communicatie,
 • Het abusievelijk of in noodgeval losraken of losmaken van uitwendige last van het vliegtuig.


Definitie ernstig letsel
 
Onder ernstig letsel met betrekking tot een luchtvaartongeval wordt verstaan letsel waarbij een of meerdere personen tijdens een ongeval letsel hebben opgelopen, dat:

 • opneming in een ziekenhuis gedurende meer dan 48 uur vereist, welke aanvangt binnen zeven dagen na het oplopen van het letsel, of
 • de breuk van een bot tot gevolg heeft, uitgezonderd enkelvoudige breuken van vingers, tenen of de neus, of
 • gepaard gaat met scheurwonden die ernstige bloedingen of beschadigingen van zenuwen, spieren of pezen veroorzaken, of
 • gepaard gaat met letsel aan een inwendig orgaan, of
 • gepaard gaat met tweedegraads of derdegraads brandwonden of brandwonden over meer dan 5% van het lichaamsoppervlak, of
 • gepaard gaat met geconstateerde blootstelling aan besmettelijke stoffen of schadelijke straling.