FAQ

Algemene vragen

Kan ik ook anoniem iets melden?

Nee dat is niet mogelijk en ook niet noodzakelijk. Onderzoek naar schuld of aansprakelijkheid maakt nadrukkelijk geen deel uit van het onderzoek door de Raad. Verklaringen die zijn afgelegd in het kader van een onderzoek van de Raad, informatie die de Raad heeft verzameld, resultaten van technische onderzoeken en analyses, opgestelde documenten (inclusief het gepubliceerde rapport) mogen niet worden gebruikt als bewijs in strafrechtelijke, tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedures en zijn niet toegankelijk of opvraagbaar voor derden.

Ik heb een idee of een uitvinding gedaan om de veiligheid te bevorderen. Heeft de raad hier belangstelling voor?

De taak van de Onderzoeksraad is het doen van onderzoek naar voorvallen en daarop aanbevelingen te doen ter vergroting van de veiligheid. Met uw idee of uitvinding kunt u zich tot diverse, daarvoor beter uitgeruste, organisaties wenden. U kunt daarbij denken aan de diverse ministeries, TNO of universiteiten.

Ik heb als gevolg van een ongeval schade geleden. Kan de raad hierin bemiddelen?

Helaas kunnen wij u niet helpen. Vragen over schuld en aansprakelijkheid vallen wettelijk buiten onze bevoegdheid. Wij adviseren u zich te wenden tot een schadeexpert of Slachtofferhulp.

Kan ik mij abonneren op de rapporten of persberichten van de Onderzoeksraad?

Ja dat is mogelijk. Per lopend onderzoek van de Onderzoeksraad kunt u aangeven op de betreffende pagina dat u op de hoogte wilt blijven. Ook kunt u aangeven dat u alle onderzoeken of persberichten wilt ontvangen.

Ik heb een klacht over een overheidsinstantie of bedrijf. Kan de Raad hierin een rol spelen?

Helaas kunnen wij u hierbij niet behulpzaam zijn. Heeft u een klacht over een overheidsorganisatie, kijk dan eens op de website van de Nationale Ombudsman. Op deze site staan duidelijke criteria voor het al dan niet in kunnen schakelen van de Ombudsman bij conflicten met overheidsorganisaties. Heeft u klachten over bedrijven, wend u zich dan tot het bedrijf zelf. De meeste bedrijven hebben hier een functionaris voor. Ook kunt u uw klacht uiten bij de betreffende inspectie.

Ik ben op zoek naar een oud rapport van vóór 1999 dus voor de oprichting van de Raad voor de Transportveiligheid.

Hiervoor kunt u terecht bij het Nationaal Archief en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Komt er na een verkort onderzoek ook nog een uitgebreid onderzoek?

Nee, er wordt na tijdens de eerste fase van een onderzoek bepaald of er een verkort óf uitgebreid onderzoek wordt uitgevoerd. Dit wordt ondermeer bepaald door de ernst van het voorval en de te verwachten structurele veiligheidstekorten.

Ik wil een onveilige situatie of vermeende misstand op mijn werk melden.

Wanneer u via uw werk kennis hebt genomen van een onveilige situatie of nalatigheid kunt u vrijblijvend contact opnemen met het Adviespunt Klokkenluiders www.adviespuntklokkenluiders.nl. Het Adviespunt Klokkenluiders adviseert en ondersteunt (potentiële) klokkenluiders binnen de overheid en het bedrijfsleven bij de stappen die zij kunnen zetten. Toch kan uw kennis en ervaring ons mogelijk van dienst zijn bij ons werk. Mocht uw kennis en ervaring iets te maken hebben met lopende onderzoeken van de Raad dan vragen wij u uw ervaringen aan ons uiteen te zetten in een brief. Wij nemen naar aanleiding van uw brief contact met u op. Uw brief kunt u richten aan: Onderzoeksraad Voor Veiligheid, Postbus 95404, 2509 CK Den Haag o.v.v. het onderwerp.

Ik word regelmatig geconfronteerd met onveilige situaties en wil graag mijn ervaringen delen. Is dat mogelijk?

Helaas kan de Onderzoeksraad niet ingaan op of helpen bij problemen en klachten van individuele personen. Dit past namelijk niet binnen de taken en bevoegdheden van de Raad. Toch kan uw kennis en ervaring ons mogelijk van dienst zijn bij ons werk. Wij vragen u uw ervaringen aan ons uiteen te zetten in een brief. Wij nemen naar aanleiding van uw brief contact met u op. Uw brief kunt u richten aan: Onderzoeksraad Voor Veiligheid, Postbus 95404, 2509 CK Den Haag o.v.v. het onderwerp

Op dit moment doet de Onderzoeksraad onderzoek naar een onderwerp waarvoor ik mijn expertise wil aanbieden. Is dat mogelijk?

Uw kennis en ervaring kan ons mogelijk van dienst zijn bij ons werk. Wij vragen u uw expertise aan ons uiteen te zetten in een brief. Wij nemen naar aanleiding van uw brief contact met u op. Uw brief kunt u richten aan: Onderzoeksraad Voor Veiligheid, Postbus 95404, 2509 CK Den Haag o.v.v. het onderwerp.

Ik wil graag bij de Onderzoeksraad komen werken of stage lopen. Welke mogelijkheden zijn er?

Informatie over werken bij de Raad kunt u nalezen onder “Werken bij de Onderzoeksraad

Defensie

Welke defensievoorvallen worden wel/niet worden onderzocht?

Defensie behoort tot een van de onderzoeksgebieden van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. Daartoe behoren ook onderzoeken van voorvallen met defensieluchtvaartuigen, scheepvaart, wegvervoer en ondergrondse infrastructuur. Uitgezonderd zijn voorvallen verband houdende met oorlogshandelingen. Industrie, buisleidingen en netwerken

Ik wil melding maken van een voorval binnen de sector industrie, buisleidingen en netwerken. Welke criteria zijn hiervoor?

Afhankelijk van de aard van het voorval moeten verschillende acties worden ondernomen. Op de pagina Industrie, buisleidingen en netwerken vindt u alle relevante informatie. U kunt uw melding altijd doorgeven op telefoonnummer 0800 63 53 688.

Ik woon bij een hoogspanningskabel / umts of zendmast en ondervind daar klachten van. Kan de Raad dat onderzoeken?

Helaas kunnen wij u hierbij niet behulpzaam zijn. Heeft u een klacht over een overheidsorganisatie, kijk dan eens op de website van de Nationale Ombudsman. Op deze site staan duidelijke criteria voor het al dan in kunnen schakelen van de Ombudsman bij conflicten met overheidsorganisaties. Heeft u klachten over bedrijven, wend u zich dan tot het bedrijf zelf. De meeste bedrijven hebben hier een functionaris voor. Ook kunt u uw klacht uiten bij de betreffende inspectie.

Luchtvaart

Ik heb een vraag of klacht over geluidshinder van vliegverkeer van Schiphol of over de luchtvaartveiligheid. Kan ik bij u terecht?

Klachten over geluidshinder van vliegverkeer kunt u aanmelden bij de betreffende luchthaven. Zij hebben over het algemeen een specifiek klachtenmeldpunt. Voor vragen en klachten over luchtvaartveiligheid kunt u zich wenden tot de inspectie Leefomgeving en Transport, Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen

Waar zijn onderzoeksrapporten van luchtvaartongevallen met Nederlandse luchtvaartuigen in het buitenland te verkrijgen?

In principe wordt een voorval onderzocht door de staat waarin het voorval heeft plaatsgevonden. De onderzoeksinstantie van de betreffende staat zal uiteindelijk het rapport publiceren.

Ik heb een klacht over een luchtvaartmaatschappij. Kunt u voor mij bemiddelen?

Helaas kunnen wij u hiermee niet van dienst zijn. Luchtvaartmaatschappijen hebben vaak eigen meldingsloketten voor klachten. Deze informatie is op de website van de betrokken luchtvaartmaatschappij te vinden.

Ik ben op zoek naar statistieken van luchtvaartvoorvallen. Staan deze bij u ergens op de site?

Deze informatie kunt u vinden op de website van de inspectie Leefomgeving en Transport, Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen

Railverkeer

Regelmatig word ik geconfronteerd met gevaarlijke situaties door overvolle treinen, defecten aan treinen (deuren). Kan de Raad dit onderzoeken?

Helaas kunnen wij u hierbij niet behulpzaam zijn. Met uw melding kunt u zich het beste wenden tot de inspectie Leefomgeving en Transport, divisie Rail.

Wegverkeer

Ik heb een klacht over een (openbaar) busbedrijf. Bijvoorbeeld ze zijn te vol of er zijn te lange rijtijden.

Helaas kunnen wij u hierbij niet behulpzaam zijn. Dergelijke klachten kunt u het beste voorleggen aan de inspectie Leefomgeving en Transport.

Ik wil een onveilige wegsituatie melden zoals een onveilig kruispunt.

Helaas kunnen wij u hierbij niet behulpzaam zijn. Dergelijke klachten kunt u het beste voorleggen aan de wegbeheerder. Concreet kunnen dat de gemeente, de provincie, het waterschap of Rijkswaterstaat zijn. Ook kunt u zich wenden tot de ANWB of Veilig Verkeer Nederland.

Ik wil een veiligheidsprobleem met mijn voertuig doorgeven.

Dergelijke problemen kunt u het beste voorleggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Rijksdienst voor Wegverkeer of de ANWB.

Ik maak me zorgen over onveilig rijgedrag zoals te hard rijden, bumperkleven of alcoholgebruik in het verkeer.

Helaas kunnen wij u hiermee niet van dienst zijn. Uw zorgen kunt u het beste doorgeven aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu of het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie.

Ik heb een klacht over rijopleidingen.

Dergelijke klachten kunt u het beste melden bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat of bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Waar kan ik statistieken over verkeersongevallen opzoeken?

Via de website van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid kunt u diverse statistieken en and.ere publicaties over verkeersveiligheid opzoeken.